فراخوان نمایندگی نوردراین وستفالن در  20 نوامبر2017 

فراخوان نمایندگی نوردراین وستفالن 20 نوامبر2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی نوردراین وستفالن در  20 نوامبر2017  بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق زنان در 25 نوامبر 2017

فراخوان کمیته دفاع از حقوق زنان در 25 نوامبر 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق زنان در 25 نوامبر 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از محیط زیست 15 نوامبر 2017

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از محیط زیست 15 نوامبر 2017

منتشرشده در فایل های صوتی | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از محیط زیست 15 نوامبر 2017 بسته هستند

گزارش صوتی و تصویری جلسه اعضای نمایندگی سوئیس 12 نوامبر 2017

گزارش صوتی و تصویری جلسه اعضای نمایندگی سوئیس 12 نوامبر 2017

منتشرشده در فایل های صوتی | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی و تصویری جلسه اعضای نمایندگی سوئیس 12 نوامبر 2017 بسته هستند

فراخوان نمایندگی اسکاندیناوی در  19 نوامبر 2017

فراخوان نمایندگی اسکاندیناوی در 19 نوامبر 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی اسکاندیناوی در  19 نوامبر 2017 بسته هستند

کلیپ صوتی شرح کلیپ صوتی شرح (اصلاحیه بند 2 ماده 43 کنوانسیون حقوق کودک)و کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون 138 حداقل سن کار)

 

1- کلیپ صوتی شرح (اصلاحیه بند 2 ماده 43 کنوانسیون حقوق کودک)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7506

 

2- کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون 138 حداقل سن کار)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7523

منتشرشده در فایل های صوتی, کنوانسیون ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح کلیپ صوتی شرح (اصلاحیه بند 2 ماده 43 کنوانسیون حقوق کودک)و کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون 138 حداقل سن کار) بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (مفاد 18،2،1 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر)و کلیپ صوتی شرح (منشور زبان مادری مصوب 1996یونسکو)

 

1-کلیپ صوتی شرح (مفاد 18،2،1 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7502

 

2- کلیپ صوتی شرح (منشور زبان مادری مصوب 1996یونسکو)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7504

منتشرشده در فایل های صوتی, کنوانسیون ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (مفاد 18،2،1 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر)و کلیپ صوتی شرح (منشور زبان مادری مصوب 1996یونسکو) بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون جلوگیری از نسل کشی)و کلیپ صوتی شرح (اعلامیه حفاظت از زنان و کودکان)

 

1- کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون جلوگیری از نسل کشی)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7498

 

2- کلیپ صوتی شرح (اعلامیه حفاظت از زنان و کودکان)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7500

منتشرشده در فایل های صوتی | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون جلوگیری از نسل کشی)و کلیپ صوتی شرح (اعلامیه حفاظت از زنان و کودکان) بسته هستند

فراخوان نمایندگی مالزی 18 نوامبر 2017

http://bashariyat.org/?p=10793

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی مالزی 18 نوامبر 2017 بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در 18 نوامبر2017 

فراخوان کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در 18 نوامبر2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در 18 نوامبر2017  بسته هستند