بایگانی دسته: گزارش ها

لینک گزارش صوتی دومین جلسه دوره آموزشی برای مسئولین کمیته ها و نمایندگی ها در تاریخ 7 دسامبر 2016

گزارش صوتی دومین جلسه دوره آموزشی برای مسئولین کمیته ها و نمایندگی ها 7 دسامبر 2016

منتشرشده در فایل های صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی دومین جلسه دوره آموزشی برای مسئولین کمیته ها و نمایندگی ها در تاریخ 7 دسامبر 2016 بسته هستند

لینک گزارش صوتی اولین جلسه دوره آموزشی مسئولین کمیته ها و نمایندگی ها در تاریخ 5 دسامبر 2016

گزارش صوتی اولین جلسه دوره آموزشی برای مسئولین کمیته ها و نمایندگی ها 5 دسامبر 2016

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی اولین جلسه دوره آموزشی مسئولین کمیته ها و نمایندگی ها در تاریخ 5 دسامبر 2016 بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی اتریش در تاریخ 28 نوامبر 2016

گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی اتریش در تاریخ 28 نوامبر 2016

منتشرشده در فایل های صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی اتریش در تاریخ 28 نوامبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ 23 نوامبر 2016

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ 23 نوامبر 2016

منتشرشده در فایل های صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ 23 نوامبر 2016 بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی ماهیانه اعضای کمیته کودک و نوجوان در تاریخ 23 نوامبر 2016

گزارش صوتی جلسه سخنرانی ماهیانه اعضای کمیته کودک و نوجوان در تاریخ 23 نوامبر 2016

منتشرشده در فایل های صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی ماهیانه اعضای کمیته کودک و نوجوان در تاریخ 23 نوامبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 22 نوامبر 2016

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 22 نوامبر 2016

منتشرشده در فایل های صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 22 نوامبر 2016 بسته هستند

لینک گزارش نقض حقوق جوانان و دانشجویان در مهرماه 1395

نقض حقوق جوان و دانشجو مهر ماه 1395

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش نقض حقوق جوانان و دانشجویان در مهرماه 1395 بسته هستند

لینک گزارش گزارش صوتی و تصویری مجمع عمومی سالیانه کانون 6 نوامبر 2016

گزارش صوتی و تصویری مجمع عمومی سالیانه کانون 6 نوامبر 2016

منتشرشده در فایل های صوتی و تصویری, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش گزارش صوتی و تصویری مجمع عمومی سالیانه کانون 6 نوامبر 2016 بسته هستند