بایگانی دسته: اطلاعیه ها

لینک اطلاعیه 832 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در خصوص تنبیه بدنی کودکان

اطلاعیه 832 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در خصوص تنبیه بدنی کودکان

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 832 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در خصوص تنبیه بدنی کودکان بسته هستند

لینک اطلاعیه 828 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص روز جهانی کارگر

اطلاعیه 828 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص روز جهانی کارگر

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 828 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص روز جهانی کارگر بسته هستند

لینک اطلاعیه 826 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص حقوق زنان در انتخابات

اطلاعیه 826 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص حقوق زنان در انتخابات

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 826 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص حقوق زنان در انتخابات بسته هستند

لینک اطلاعیه 829 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص انتخابات

اطلاعیه 829 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص انتخابات

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 829 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص انتخابات بسته هستند

لینک اطلاعیه 830 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص روز کارگر

http://bashariyat.org/?p=7976

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 830 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص روز کارگر بسته هستند

لینک اطلاعیه 833 کمیته دفاع از حقوق زنان با موضوع روز جهانی جاز

http://bashariyat.org/?p=7931

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 833 کمیته دفاع از حقوق زنان با موضوع روز جهانی جاز بسته هستند

لینک اطلاعیه 827 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در خصوص انتخابات پیش رو

اطلاعیه 827 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در خصوص انتخابات پیش رو

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 827 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در خصوص انتخابات پیش رو بسته هستند

لینک اطلاعیه شماره 825 کمیته دفاع از محیط زیست در خصوص فروش خاک

اطلاعیه شماره 825 کمیته دفاع از محیط زیست در خصوص فروش خاک

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه شماره 825 کمیته دفاع از محیط زیست در خصوص فروش خاک بسته هستند

لینک اطلاعیه 823 نمایندگی مالزی با موضوع فقر در ایران

http://bashariyat.org/?p=7787

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 823 نمایندگی مالزی با موضوع فقر در ایران بسته هستند

لینک اطلاعیه 824 کمیته دفاع از حقوق کودک در خصوص اعتیاد کودکان

اطلاعیه 824 کمیته دفاع از حقوق کودک در خصوص اعتیاد کودکان

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 824 کمیته دفاع از حقوق کودک در خصوص اعتیاد کودکان بسته هستند