بایگانی دسته: فراخوان ها

فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در 26 نوامبر 2017

فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در 26 نوامبر 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در 26 نوامبر 2017 بسته هستند

فراخوان نمایندگی نوردراین وستفالن در  20 نوامبر2017 

فراخوان نمایندگی نوردراین وستفالن 20 نوامبر2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی نوردراین وستفالن در  20 نوامبر2017  بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق زنان در 25 نوامبر 2017

فراخوان کمیته دفاع از حقوق زنان در 25 نوامبر 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق زنان در 25 نوامبر 2017 بسته هستند

فراخوان نمایندگی اسکاندیناوی در  19 نوامبر 2017

فراخوان نمایندگی اسکاندیناوی در 19 نوامبر 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی اسکاندیناوی در  19 نوامبر 2017 بسته هستند

فراخوان نمایندگی مالزی 18 نوامبر 2017

http://bashariyat.org/?p=10793

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی مالزی 18 نوامبر 2017 بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در 18 نوامبر2017 

فراخوان کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در 18 نوامبر2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در 18 نوامبر2017  بسته هستند

فراخوان نمایندگی نیدرزاکسن در 11 نوامبر 2017

فراخوان نمایندگی نیدرزاکسن ( هانوفر ) در 11 نوامبر 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی نیدرزاکسن در 11 نوامبر 2017 بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست در 15 نوامبر 2017

فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست در 15 نوامبر 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست در 15 نوامبر 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته آموزش و پژوهش (کارگاه) در تاریخ  28نوامبر 2017

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته آموزش و پژوهش (کارگاه) در تاریخ 28نوامبر 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی کمیته آموزش و پژوهش (کارگاه) در تاریخ  28نوامبر 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در تاریخ 26 نوامبر 2017

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در تاریخ 26 نوامبر 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در تاریخ 26 نوامبر 2017 بسته هستند