لینک کلیپهای صوتی شرح کنوانسیونها و پروتکلها

1- کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون جلوگیری از نسل کشی)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6189
2- کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون پناهندگی)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6191
3- کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون حذف خشونت علیه زنان)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6193
4- کلیپ صوتی (شرح بخش اول میثاق حقوق مدنی و سیاسی)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6195
5- کلیپ صوتی (شرح بخش دوم میثاق حقوق مدنی و سیاسی)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6197

این نوشته در پروتکل ها, کنوانسیون ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.