لینک کلیپهای صوتی شرح کنوانسیونها ، پروتکلها و برنامه دریچه ای رو به اگاهی

1-  (برنامه دریچه ای رو به اگاهی ( وضعیت ازادی ادیان در ایران

برنامه دریچه ای رو به اگاهی ( وضعیت ازادی ادیان در ایران)

2- (کلیپ صوتی (شرح اعلامیه جهانی کودک

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6136

3- (کلیپ صوتی (شرح اعلامیه حذف هرگونه تعصب و تبعیض

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6133

4- (کلیپ صوتی (شرح اصول اساسی برای رفتار با زندانیان

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6131
5- (کلیپ صوتی (شرح پروتکل اختیاری میثاق بین المللی

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6129
6- (کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون بین المللی منع بمب گذاریهای تروریستی

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6127

این نوشته در کلیپ ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.